Dodatek energetyczny - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek energetyczny

Dodatki mieszkaniowy/energetyczny
DODATEK MIESZKANIOWY MOGĄ OTRZYMAĆ
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energi)
rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego