Dodatek mieszkaniowy - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatki mieszkaniowy/energetyczny
DODATEK MIESZKANIOWY MOGĄ OTRZYMAĆ
najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych

osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalnyWysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1- osobowe powinno przeznaczyć 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy

Gospodarstwo 2, 3, i 4 – osobowe powinno przeznaczyć 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy

Gospodarstwo 5 i więcej osobowe powinno przeznaczyć 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osobie ubiegającej się przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

Brak c. o. – cena 5 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba m2 zajmowanej powierzchni ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu

Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba osób w gospodarstwie domowym

Brak gazu – 10 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.Podstawowymi dokumentami koniecznymi do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy są:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny

Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

Dodatkowe informacje niezbędne do wydania decyzji wypełnione i potwierdzone przez zarządcę i wnioskodawcęDodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

Umowa najmu/ podnajmu

Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym

Dokument potwierdzający inny tytuł prawny

Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez PCPR uwzględniające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( punkt 10 orzeczenia)

W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszt uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne ( składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Muszą to być DOCHODY BRUTTO ( czyli z PODATKIEM ) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego (500+). Średni miesięczny dochód członka rodziny oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

Wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie  

Wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby

Od 01.03.2018r. najniższa emerytura wynosi 1029,80 złPowierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE LOKALI

pow. normatywna 30 % 50 %* 

1 OSOBA 35 m2 45,50 m2 52,50 m2
 
2 OSOBY 40 m2 52,00 m2 60,00 m2

3 OSOBY 45 m2 58,50 m2 67,50 m2

4 OSOBY 55 m2 71,50 m2 82,50 m2

5 OSÓB 65 m2 84,50 m2 97,50 m2

6 OSÓB 70 m2 91,00 m2 105,00 m2

7 OSÓB 75 m2 97,50 m2 112,50 m2

8 OSÓB 80 m2 104,00 m2 120,00 m2

9 OSÓB 85 m2 110,50 m2 127,50 m2

10 OSÓB 90 m2 117,50 m2 135,00 m2

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy poczynając od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku, lub na okres krótszy, jeżeli umowa najmu lokalu lub tytuł do jego zajmowania kończy się przed upływem sześciomiesięcznego okresu o którym mowa wyżej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego