Formy pomocy - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - GOPS_Wielbark

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy pomocy

Pomoc społeczna
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne:

zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

praca socjalna,
bilet kredytowany,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego