Regulamin konkursu

                                                                                                                                                                                       Wielbark, 11.06.2021

 Regulamin konkursu
„Wybieram marzenia – nie uzależnienia”

1. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

2. Cele konkursu:
zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych talentów,
wspieranie działań i możliwości twórczych,
poczucia smaku i estetyki,
popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
uświadomienie o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie,
promocja zdrowego trybu życia – kształtowanie pozytywnych wzorców. Zwrócenie uwagi na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu oraz wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
nabycie nowej wiedzy (odnośnie uzależnień oraz zdrowego trybu życia) oraz nowych umiejętności (np. manualnych).

3. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież zamieszkująca Gminę Wielbark.
kategoria 1: do lat 6,
kategoria 2: do lat 9,
kategoria 3: do lat 14,
kategoria 4: do lat 18.

4. Tematyka prac konkursowych
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy artystycznej, zawierającej:
popularyzację wiedzy na temat uzależnień.
uświadomienie młodzieży szkolnej o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych, spożywania alkoholu oraz wpływie uzależnień behawioralnych na człowieka i jego otoczenie,
promocję zdrowego trybu życia – kształtowanie pozytywnych wzorców (sport, żywność),
zwrócenie uwagi na bezpieczne formy spędzania wolnego czasu oraz wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

5. Terminy:
prace należy złożyć do 2 lipca 2021 r. (piątek)
rozstrzygnięcie konkursu: 9 lipca 2021 r. (piątek).

6. Miejsce składania prac konkursowych:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, adres: ul. Jagiełły 8, 12-160 Wielbark.

7. Warunki uczestnictwa:
praca może mieć dowolny wymiar i charakter, może być wykonana różnymi materiałami (odpadki tkanin, skór, tektury falistej, papierów, gazet, ścinków tekstylnych, włóczki, mazakami, farbami, itp.).
jeden uczestnik może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,
zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,
każdy projekt powinien być opatrzony metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu.
prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 12 Regulaminu oraz zdjęć prac na potrzeby organizacji konkursu.

9. Kryteria oceny prac
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:
realizacja tematu konkursu,
oryginalne pomysły i jasność przekazu,
wrażenia artystyczne,
estetyka i staranność wykonania.

10. Zakończenie konkursu:
laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,
o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu,
prace konkursowe zastaną zaprezentowane na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku 9 lipca 2021 r.,
nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

11. Uwagi końcowe:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora oraz jego opiekuna prawnego zgody na przekazanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku praw autorskich do celów promocji,
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,
uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę przez niego oraz jego opiekuna prawnego na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku tel.: 896218005 oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim tel.: 895132454,
konkurs organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku,
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu zostaną ufundowane poprzez dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku „ZAKUP NAGRÓD ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE WIELBARK W ROKU 2021”.

 12. Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących administratora danych.
8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.